برنامه اجرایی کنفرانس اعلام شد
1400/01/30

برنامه اجرایی اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های سازمان و مديريت اعلام شد.
سین برنامه اجرایی